Všeobecné obchodní podmínky

nebo  (dále též jen „VOP“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu Moto Test Camp umístěného na webovém rozhraní https://mototestcamp.cz (dále jen „webové rozhraní“). Webové rozhraní provozuje společnost:

AŇO AGENCY, s.r.o., se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 253 35 197, Je plátcem DPH
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26594 (dále jen „Organizátor“)
kontaktní e-mail: info@mototestcamp.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Skrze webové rozhraní Vám zprostředkováváme rezervaci testovacích jízd rozličných importérů motocyklů do ČR během akce nazvané „Moto Test Camp“ konané dne 18.5.2024 a 19.5.2024 na adrese Jiráskova 407, 392 01 Soběslav a následné uzavření krátkodobé výpůjčky motocyklu na uvedené adrese za účelem realizace testovací jízdy. Předmětem zprostředkování je umožnění uzavření tří krátkodobých výpůjček na zvolené motocykly za účelem provedení testovací jízdy skrze rezervační systém webového rozhraní v délce trvání až 45 minut na každém motocyklu.

Na webovém rozhraní si po registraci vyberete pro příslušný den až tři sloty po jedné hodině u kteréhokoliv z přítomných importérů značek Aprilia, Benelli, Brixton, BSA, CFMOTO, Ducati, Fantic, GAS GAS, Honda, Husqvarna, Indian, Jawa, Kawasaki, KJmotocykly, Kove, KTM, QJMOTOR, MBP, Moto Guzzi, MV Agusta, Piaggio, Royal Enfield, SuperSOCO, Suzuki, SWM, Triumph, Vespa, VMOTO, Voge, Yamaha, Zero (dále společně jen „Importéři“) a to společně na tři motocykly, každý na 45 minut v tom kterém časovém intervalu. Po uhrazení provize obdržíte elektronickou vstupenku, se kterou se příslušného dne dostavíte na místo konání „Moto Test Camp“ v dostatečném časovém předstihu (minimálně 45 minut), abyste se stihli před první jízdou zaregistrovat a uhradit vratnou kauci ve výši 20.000 Kč a to buď v hotovosti a nebo prostřednictvím platební karty. Následně obdržíte potvrzení o kauci a bude vám umožněno uzavřít krátkodobou výpůjčku na zvolený motocykl v daném časovém intervalu za účelem realizace příslušných testovacích jízd, který jste si vybrali skrze webové rozhraní.

Jsme importéry motocyklů značek vedených na webovém rozhraní zmocněni ke zprostředkování krátkodobých zápůjček motocyklů, rezervovat jednotlivé časové sloty pronájmů motocyklů, vyřizovat objednávky, přijímat a vracet kauce, případně vyřizovat odstoupení od smlouvy, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a Importéry.

Smlouvu o výpůjčce na zvolený motocykl uzavíráte přímo s příslušným importérem a nikoli s námi. Nejsme stranou výpůjčky či jiné obdobné smlouvy, jejíž uzavření je zprostředkováno prostřednictvím webového rozhraní. Osoba importéra, s nímž je před zapůjčením motocyklu uzavírána konkrétní smlouva, včetně všech údajů vyžadovaných účinnými právními předpisy, je vždy zřejmá z webového rozhraní, zejména v průběhu objednávkového procesu a zde zvolených značek motocyklů.

Realizací rezervace jednotlivých jízd uzavřením zprostředkovatelské smlouvy s námi prohlašujete, že
Naše společnost vyřizuje nároky vašich práv z vadného plnění (reklamací) a odstupování od smluv uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní, stejně tak jako nároky importérů ze škody či případné spoluúčasti v případě pojistné události na vypůjčeném motocyklu a výplatu kauce v takovém případě.

Právní poměry ze smluv uzavřených prostřednictvím webového rozhraní se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek. Případné obchodní podmínky Importérů motocyklů se na smlouvu uzavřenou prostřednictvím webového rozhraní nepoužijí.

Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a smlouvu uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

Čím se řídí vzájemná práva a povinnosti vás a prodávajícího?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se vztahy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 1. ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA

Jak je uzavírána zprostředkovatelská smlouva?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace motocyklů na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Současně berete na vědomí skutečnost, že individualizace jednotlivého kusu toho kterého zvoleného typu motocyklu se může lišit oproti fotce kusu uvedeného na webovém rozhraní.

Souhlasíte, že v případě, že by Vámi rezervovaný motocykl nebyl v daný čas dostupný (ať již pro technickou závadu či z jiného důvodu) akceptujete nabídku zkušební jízdy na jiném motocyklu stejné třídy, byť i jiného Importéra, přičemž tato skutečnost nezakládá důvod pro odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy.

Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka rezervace, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy s ohledem na skutečnost, že Moto Test Camp je závislý na účasti importérů, je nezbytné, abychom s plněním Zprostředkovatelské smlouvy započali ihned po realizaci vaší objednávky, s čímž vy souhlasíte.

Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

Zprostředkovatelská smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte cenu.

Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou na vaši žádost zaslány e‑mailem nebo budou vytištěny a zaslány poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 1. PROVIZE a SPLATNOST

Výše provize a její splatnost

Výše provize za prostředkování uzavření nájemních smluv s jednotlivými importéry motocyklů je uvedena na webovém rozhraní. Sjednali jsme, že provize za zprostředkování předmětných nájemních smluv je splatná po provedení registrace jednotlivých časových úseků u jednotlivých motocyklů v rámci registračního procesu, když volbou jednotlivých časových úseků a motocyklů dochází k obstarání příležitosti k uzavření bezplatné nájemní smlouvy na pronájem daného typu motocyklu v daný čas ve smyslu ust. §2447/2 občanského zákoníku.

Může se výše provize na webovém rozhraní měnit?

Pokud provize uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna výše provize, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení provize na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jaké způsoby platby přijímáme?

Provizi lze uhradit platební kartou nebo okamžitým převodem na účet prostřednictvím platební brány ComGate při objednávce registrace.
Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Kdy nastane splatnost Provize?

Při bezhotovostní platbě je provize splatná bezprostředně po přijetí objednávky, provize je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme provizi v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

Co je to KAUCE a k čemu slouží?

Součástí provize dle čl. 4 není kauce vypůjčeného motocyklu, která má sloužit ke krytí případné škody a nebo spoluúčasti na pojistné události způsobené na motocyklu během trvání výpůjčky a v souvislosti s ní. Podmínky započtení kauce si v tom kterém případě stanoví sám Importér ve smlouvě o výpůjčce. Kauce činí 20.000,-Kč a je vratná v případě, že nenastane situace, v důsledku níž by Importér dle příslušného ustanovení smlouvy o výpůjčce oprávněn si kauci či její část započíst.

Kdy se kauce platí

Kauce se hradí během registrace na místě samém. Je možné ji složit v hotovosti a nebo platební kartou formou tzv. garance kdy výše kauce bude po příslušnou dobu na vašem účtu blokována.

Za účelem zjednodušení celé administrace výpůjčního procesu je s importéry sjednáno a tato skutečnost je zohledněna i v jednotlivých smlouvách o výpůjčce, že kauce je splatná k rukám Organizátora, který po celou dobu konání Moto Test Campu bude o kauci pečovat řádně jako schovatel.

Kdy se kauce (ne)vrací

 1. V případě, že během výpůjčky příslušného motocyklu nedojde ke skutečnosti, která by zakládala nárok Importéra na zápočet kauce či její části oproti nárokům na náhradu škody vzniklých v souvislosti s výpůjčkou, vrátí Vám Organizátor kauci či zruší blokaci garance na Vašem účtu oproti předložení kvitancí od každého z importérů potvrzující skutečnost, že během výpůjčky motocyklu vaší osobou nedošlo ke vzniku nároku na zápočet kauce či její části dle příslušné smlouvy o výpůjčce. Kauce pak bude vrácena resp. blokace karty zrušena tehdy, jakmile předložíte potvrzení dle předcházející věty od všech importérů, u nichž jste si jízdy v daném datu rezervovali.
 2. V případě, že během výpůjčky příslušného motocyklu dojde ke skutečnosti, která by zakládala nárok Importéra na zápočet kauce či její části oproti nárokům na náhradu škody vzniklých v souvislosti s výpůjčkou, udělujete rezervací příslušných jízd ve webovém rozhraní neodvolatelný souhlas s tím, aby Organizátor vyplatil kauci či její část k rukám příslušného Importéra, a to v souladu se smlouvu o výpůjčce. Berete na vědomí to, že případný nárok na náhradu škody není limitován výší kauce.

V případě, že dojde k situaci předvídané pod bodem 2) tohoto článku, berete na vědomí to, že Vám již nebude umožněno uzavřít další dosud nekonzumované smlouvy o výpůjčce motocyklu, neboť v takovém případě se má za to, že uhrazená kauce slouží k pokrytí nároků importéra, jehož motocykl byl poškozen během trvání vaší výpůjčky.

 1. PŘÍPADY NEMOŽNOSTI PLNĚNÍ

Lze od Smlouvy odstoupit?

Od zprostředkování odstoupit bohužel nelze, neboť jak jsme Vám vysvětlili v čl. 2.3 těchto VOP, pro zdárný průběh Moto Test Campu je nezbytná účast Importérů a abychom jejich přítomnost zajistili, je třeba, abychom s plněním zprostředkovatelské smlouvy začali okamžitě a to jejím uzavřením resp. akceptací vašeho návrhu termínů z naší strany. Z tohoto hlediska předmětná smlouva spadá pod kategorii smluv dle §1837 písm. a) občanského zákoníku, od níž nelze odstoupit. Nicméně v případě, že by se z důvodů nepříznivých povětrnostních vlivů nebo např. vládních protiepidemických opatření Moto Test Camp v daném termínu nekonal, vyhrazujeme si právo změny termínu s tím, že v novém termínu Vám bude umožněno znova rezervovat zrušené jízdy. Pakliže byste si před konáním Moto Test Campu svou účast rozmysleli, je možno Vaši účast do 10. 5. 2023 stornovat s tím, že za toto storno bude účtován poplatek ve výši 1.500,-Kč, kdy předmětná částka představuje naše náklady spojené vynaloženým úsilím nerealizované smlouvy a realizací storno poplatku.

Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů po stornování rezervace.
Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás provizi v době splatnosti;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili provizi, vrátíme vám přijatou částku do deseti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K provozování webového rozhraní jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Jednotlivý prodávající mají příslušná oprávnění, která jsou vyžadována účinnými právními předpisy.

Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. Budete-li mít dotaz k osobě nebo produktu prodávajícího, obraťte se na nás.

Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste na webovém rozhraní zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 4. 2024